Новини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ , ТОВА СА ДАТИТЕ  ЗА РОДИТЕЛСКИТЕ  СРЕЩИ:

25.09.2023г

17,00ч- гр.“Смърфчета „, гр.“Приятели“

17,15ч- гр.“Любознайко“

17,30ч- гр.“Мики Маус“, гр.“Смехорани „, гр.“Палавници“

26.09.2023г

17,00ч- „Буратино“ , гр.“Щурчета „,гр.“Усмивка“

17,30ч – гр.“Мечо Пух“, гр.“Бърборани „, гр.“Вълшебство „

27.09.2023г

Яслени групи

Очакваме Ви!

Уважаеми Родители на деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна,

Уведомявам Ви че, за прием в детското заведение трябва да подавате заявление /приложение № 1 към чл. 4, ал.1  от Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката/ до началника на Регионално управление на образованието София-град на адрес, гр. София, ул. Антим I, № 17 ет.4, деловодство.

Децата- бежанци се настаняват в образователни институции в Р България, съгласно изискванията на Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката.

https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

предоставяме на вниманието Ви новата версия на интернет страницата на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Предоставям Ви електронен банер под формата на изображение, както и линк за бърза връзка към обновения сайт. Той има за цел да популяризира линията, за да могат децата да я разпознават като партньор, на когото те могат да се доверят напълно анонимно и безплатно, всеки ден от седмицата и по всяко време на денонощието.

Уважаеми родители ,

Съгласно т.6 от Заповед №РД-01-194/30.03.2021 на Министъра на здравеопазването  детските градини ще работят с деца от 05.04.2021г

Във връзка с това Ви уведомяваме, че всички са длъжни да подпишат декларации за липса на контакт на детето със заразно болен.

Моля предварително да се запознаете с декларацията и да я подпишете ,за да не се получава струпване на хора.

Тези от Вас, които не носят подписана декларация, ще я получат на място в детската градина при довеждане на детето.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Мая Николова- директор на ДГ № 93 „Чуден свят“

Плащане на такси по банков път и Easypay

       Уважаеми родители ,

В Заповед №РД-01-718/18.12.2020 на Министъра на здравеопазването в т. 6 се създава т.5а, която касае отварянето на детските градини на 04.01.2021г.

Във връзка с това Ви уведомяваме, че всички са длъжни да подпишат декларации за липса на контакт на детето със заразно болен.

Моля предварително да се запознаете с декларацията и да я подпишете ,за да не се получава струпване на хора.

Тези от Вас, които не носят подписана декларация, ще я получат на място в детската градина при довеждане на детето.

Декларация за липса на контакт на детето със заразно болен

ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА 2021Г! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И СЕ ПАЗЕТЕ!

Мая Николова- директор на ДГ № 93 „Чуден свят“

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

ГРАФИК ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛОД

ПЛАН ЗА РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Уважаеми родители,

Във връзка с писмото което получихме от РЗИ на 28.08.2020г. бихме искали за ви запознаем с указанията относно приема на децата в детски градини и ясли в условия на COVID-19:

С уважение, ДГ № 93 „Чуден свят“

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

ДГ № 93 „ЧУДЕН СВЯТ“ ЩЕ РАБОТИ С ДЕЦА ОТ 26.05.2020Г.

МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА  !

Ще се справим, както винаги в трудни моменти. И ще се справим, ако сме заедно – учители, медицински специалисти, помощно – обслужващ персонал ,родители, директор. Иначе ще сгрешим. Очаквам да си помагаме. Очаквам да се разбираме и подкрепяме. Сигурна съм, че ще е така.

Бланка за информирано съгласие на родителите

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Стартира раздаването на продукти по програмите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Указания за проверка на таксите за плащане

Заповед на Министерство на здравеопазването от 26.03.2020 г.

Уважаеми родители,

В тази извънредна ситуация да си пожелаем да преминем през това изпитание здрави и да продължим с нов опит напред. В стандарта за предучилищно образование, не е предвидена дистанционна форма на организация на педагогическото взаимодействие. Всички издателства са дали свободен и безплатен достъп до своите електронни образователни ресурси: „Клет“, „Изкуства“, „Просвета“, „Бит и техника“, „Слово“, „Уча се“-безплатен достъп до 29.03.2020г. Времето, прекарано с децата у дома е възможност да общувате, да играете, да затвърдявате у тях здравно-хигиенни навици, да изграждате навици за самообслужване, да ги учите да помагат в домакинството, да се трудят! Забавлявайте се заедно, наслаждавайте се на тяхната компания и се грижете да не им липсват игри и развлечения! Ако желаете, споделяйте в затворените групи идеи, игри, материали, на някой може да е от помощ. ВАЖНО!!! Поради въведеното извънредно положение в страната, срокът за плащане на дължимите месечни такси ще се удължава /към момента няма неплатени такси в ДГ 93 „Чуден свят“/. Не е необходимо родителите да идват на място в детската градина. Ще бъдат създадени условия за плащане по банков път. Всички родители своевременно ще получат информация за размера на таксите и указания за начините на плащане. Пожелаваме на всички разум, търпение, разбиране и сили да се справим с това предизвикателство! Желаем Ви здраве!

С уважение, ДГ № 93 „Чуден свят““

Грипна епидемия от 27.01.2020 г. до 04.02.2020 г.

Покана за създаване и устройство на обществен съвет към детска градина 93 „Чуден свят“

Покана за стартиране на процедура за създаване и устройство на обществен съвет към детска градина 93 „Чуден свят“

График родителски срещи

Заповед за допълнителни образователни дейнсоти

Протокол от дейността на комисията за допълнителни образователни дейности

Обява за провеждане на конкурс за допълнително образователни дейности

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Заповед за избор на заявител за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“