Правилник за дейността

pdf_documents

ДЕТСКА ГРАДИНА №93

” Чуден свят”

гр .София

район “ Красно село”

 

                                             УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                                                ДИРЕКТОР:

                                                                                                            / Мая Николова/

     

ПРАВИЛНИК

ЗА   УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА  ДГ № 93 “Чуден свят”

за  учебната 2019/2020 година

 

Настоящият правилник е приет с решение  на Педагогическия съвет с протокол № 1 /10.09. 2019 г