Годишен план

pdf_documents

Детска градина № 93

“ Чуден свят”

Гр.София ул.”Дебър” №22

 

 

                                                         Утвърждавам:

                                                    Директор:

Мая Николова

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

за учебната 2019/2020 година

 

 

 

 

 

Настоящият план е приет с решение  на Педагогическия съвет с протокол № 1 / 10.09.2019 г