Административна секция

Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските гртадини

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021
ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Мерки за повишаване качеството на образование

Модел за адаптация на децата при постъпване детска градина №93 „Чуден свят“

Правила за достъп до информация

Информация за родителите на деца неприети в детски градини

План за дейностите по БДП 2021/2022 г.

Програма БДП 2021/2022 г.

Плащане на такси по банков път и Easypay

УЧЕБЕН ПЛАН 2021/2022г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЛОГОПЕД И ПСИХОЛОГ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
в детска градина № 93 “Чуден свят“

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2021/2022г.

Списък на услуги, предоставяни от ДГ 93 „Чуден свят“