Административна секция

УЧЕБЕН ПЛАН 2023/2024г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
в детска градина № 93 “Чуден свят“

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2023/2024г.

Правила за вътрешно подаване на сигнали

УМЕНИЯ И НАВИЦИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ ДЕЦАТА ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В ДЕТСКА ГРАДИНА

Вътрешни ПРАВИЛА ЗА дейността НА детска ГРАДИНА № 93 „Чуден свят“ В извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските гртадини

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021
ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Мерки за повишаване качеството на образование

Модел за адаптация на децата при постъпване детска градина №93 „Чуден свят“

Анкета за родители при постъпване на дете в ясла/детска градина

Индивидуален план за адаптация на дете

Правила за достъп до информация

Информация за родителите на деца неприети в детски градини

План за дейностите по БДП 2023/2024 г.

Плащане на такси по банков път и Easypay

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЛОГОПЕД И ПСИХОЛОГ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Списък на услуги, предоставяни от ДГ 93 „Чуден свят“